Fuera de plazoSubvenciones

Axudas LEADER

Por 18 enero 2017marzo 6th, 2020Sin Comentarios

Título

Axudas LEADER

Descripción

Apoio para a realización de operacións conforme a Estratexia de desenvolvemento local.


Resumen

Prazo de solicitude

Ata 31/03/2020

Beneficiarios
As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

Requisitos principiais do Proxeto
Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter débedas pendentes de ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de Galicia.
Cumprir os requisitos de pequena empresa.

Contía das axudas
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15 % e nun máximo do 40 % do investimento total subvencionable.